Тапсырма 4

1.A және B (A < B) екі бүтін сан берілген. Берілген сандардың арасында орналасқан ( осы сандардың өзін қоса) барлық бүтін сандарды өсу реті бойынша және осы сандардың N мөлшерін шығару.

2.А және В (A < B) екі бүтін сан берілген. Берілген сандардың арасында орналасқан ( осы сандардың өзін қоспағанда) барлық бүтін сандарды кему реті бойынша және осы сандардың N мөлшерін шығару.

3.А айғақты сан және N (> 0) бүтін саны берілген. А деңгейінен N: AN = A·A·...·A (А саны N рет көбейеді) шығару.

4.А айғақты сан және N (> 0) бүтін саны берілген. Барлық бүтін деңгейлі сандарды А дан 1 ден N шығару.

5.А айғақты сан және N (> 0) бүтін саны берілген. Шығару

1 + A + A2 + A3 + ... + AN.

6.А айғақты сан және N (> 0) бүтін саны берілген. Шығару

1 – A + A2 – A3 + ... + (–1)NAN.

7.N (> 1) бүтін саны берілген. 3K > N теңсіздігі және 3K мағынасы орындалатындай ең кіші К бүтінін шығару.

8.N (> 1) бүтін саны берілген. 3K > N теңсіздігі және 3K мағынасы орындалатындай ең үлкен К бүтінін шығару.

9.A (> 1) айғақты сан берілген. 1 + 1/2 + ... + 1/N қосындысы А-дан үлкен болатын және осы қосындының өзінен N бүтін сандардан ең кішісін шығару.

10.A (> 1) айғақты сан берілген. 1 + 1/2 + ... + 1/N қосындысы А-дан кіші болатын және осы қосындының өзінен N бүтін сандардан ең үлкенін шығару.

11. N (> 0) бүтін сан берілген. 1·2·...·N көбейтінсін шығару. Бүтінсандық толтырудан қашқақтау үшін айғақты айнымалы көмегімен көбейтіндіні шығару және оны айғақты сан ретінде қортындылау.

12. N (> 0) бүтін сан берілген.Егер N — тақ болса,онда 1·3·...·N көбейтіндісін шығару; егер N — жұп болса, онда 2·4·...·N көбейтіндісін шығару. Бүтінсандық толтырудан қашқақтау үшін айғақты айнымалы көмегімен көбейтіндіні шығару және оны айғақты сан ретінде қортындылау.

13. N (> 0) бүтін саны берілген. 2 + 1/(2!) + 1/(3!) + ... + 1/(N!) (N! — "N факториал" — 1 ден N: N! = 1·2·...·N –ға дейінгі барлық бүтін сандардың көбейтіндісін көрсетеді ).Табылған сан константа e = exp(1) (= 2.71828183...) мағынасына жақындатылған қосындыны шығарыңдар .14. Х айғақты сан және N (> 0) бүтін сан берілген. 1 + X + X2/2! + ... + XN/N! (N! = 1·2·...·N) шығарыңдар . Табылған сан Х нүктесінен exp функция мағынасымен жақындатылған.

15. Х айғақты сан және N (> 0) бүтін сан берілген. X – X3/3! + X5/5! – ... + (–1)NX2N+1/(2N+1)! (N! = 1·2·...·N) шығарыңдар.Табылған сан Х нүктесінде sin функция мағынасымен жақындатылған.

16. Х айғақты сан және N (> 0) бүтін сан берілген. 1 – X2/2! + X4/4! – ... + (–1)NX2N/(2N)! (N! = 1·2·...·N) шығарыңдар. Табылған сан Х нүктесінде cos функция мағынасымен жақындатылған.

17. X (|X| 0) бүтін сан берілген. X – X2/2 + X3/3 – ... + (–1)N–1XN/N шығарыңдар. Табылған сан 1+X нүктесінде ln функция мағынасымен жақындатылған.

18. X (|X| 0) бүтін сан берілген. X – X3/3 + X5/5 – ... + (–1)NX2N+1/(2N+1) шығарыңдар. Табылған сан Х нүктесінде arctg функция мағынасымен жақындатылған.

19. A, B (A 2) бүтін саны берілген. [A, B] бөлігін тең Н ұзындықты N нүктесінің соңғы A, A + H, A + 2H, A + 3H, ..., B түрлерін бөліктерге бөлу.Н мағынасын және N нүктелерінің [A, B] бөлінген бөліктерін құрайтындығын шығару.

20. A, B (A 2) бүтін саны берілген. F(X) функциясы F(X) = 1 – sin(X) формуласымен берілген. N нүктелеріне тең F функциясы [A, B]: F(A), F(A + H), F(A + 2H), ..., F(B) бөлінген бөліктерін құрайтындығын шығару.21.D (> 0) саны берілген. AN санының реттілігі келесідей анықталады: A1 = 2, AN = 2 + 1/AN–1, N = 2, 3, ... . AK AK–1| < D шарты орындалатындай к номерлерінің біріншісін табыңдар және сол номерді, AK–1 және AK сандарын шығарыңдар.

22. D (> 0) саны берілген. AN санының реттілігі келесідей анықталады: A1 = 1, A2 = 2, AN = (AN–2+ AN–1)/2, N = 3, 4, ... . |AK AK–1| < D шарты орындалатындай к номерлерінің біріншісін табыңдар және сол номерді, AK–1 және AK сандарын шығарыңдар.


2331185100738228.html
2331226871245362.html
    PR.RU™