кесте – ПОҚ шығарған ғылыми мақалалар тізімі

Жаратылыстану және математика» ғылыми мектебі

Жоғары математика және физика» кафедрасы

Қосымша 15

ПОҚ ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫНЫҢ ТҮРЛЕРІ

2009-2014

Жұмыс түрлері Орындалуы
Ғылыми журналда ғылыми мақаланы даярлау мен жариялау
Халықаралық және республикалық конференцияларға баяндама (жарияланым тезисін) даярлау
ЖОО аралық ғылыми жинақтарда ғылыми мақалаларды даярлау және жариялау
Ғылыми монографияны даярлау және басып шығару
Жоспарлы ҒЗЖ-на, бөгде ұйымдармен келісім-шарт жұмыстарына қатысу -
Оқулықтарды жазу және басуға даярлау -
Оқу құралдарын даярлау және оларды басуға даярлау
Ғылыми (теоретикалық) конференцияларға, ғылыми кеңестер мен симпозиумдарға қатысу -
Ғылыми еңбектерге, монографияларға пікір жазу
Оқулықтарға, оқу құралдарына пікір жазу
Диссертацияларға пікір жазу
Ғылыми еңбектерді, оқулықтарды, оқу құралдарын, монографияларды тексеру және т.б.
Ғылыми жұмыстарды орындаумен байланысты іссапарлар -
Мақалалар мен оқу құралдарына пікір жазу


Осымша 16

БЕС ЖЫЛДЫҚ КЕЗЕҢ ІШІНДЕГІ ПОҚ ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ ҚОРЫ

ПОҚ (алфавиттік тәртіпте) Пікір жазылған журналдар Зерттеушілік монографиялар Кітаптар Кітаптағы тараулар Пікір жазылған жинақтар Пікір жазылған баяндамалар Ғылыми-зерттеушілік жұмыстар бойынша оқытушылар семинарлары Басқалар Оқыту және педагогикалық зерттеулер Іс-тәжірибеге үлес
Жолдасов С.А. т.ғ.к., доцент - + + - + + + - + +
Шыныбаев М. ф-м.ғ д., профессор. - + + - + + + - + +
Жаңабаев Ж.Д. т.ғ.к.,доцент - + + - + + + - + +
Қарашева Г. ф.-м.ғ.к., доцент - + + - + + + - + +
Бердалиева Т. п.ғ.к., доцент - + + - + + + - + +
Байжуманов А. ф.-м.ғ.к., доцент - + + - + + + - + +
Кадиркулов Б.Ж. ф.-м.ғ.к., доцент - + + - + + + - + +
Қырғызбаев Ж.Қ. ф.-м.ғ.к., доцент - + + - + + + - + +
Абдрахманов Қ. ф.-м.ғ.к., доцент - + + - + + + - + +
Бердалиев Е. ф.-м.ғ.к., доцент - + + - + + + - + +
Саулебаев Б.А. ғылым магистрі, аға оқытушы - + + - + + + - + +
Сапахов Д. ғылым магистрі, аға оқытушы - - + + + + + - + +
Жәмединова А. ғылым магистрі, аға оқытушы - - - - - + + - + +
Қытайбеков Е. ғылым магистрі, аға оқытушы - - - - - + + - + +
Ұлықбаев Қ. оқытушы - - - - - + + - + +кесте – ПОҚ шығарған ғылыми мақалалар тізімі

Авторы Ғылыми жарияланымдардың тақырыптары Баспа түрі Басылымдардың, журналдың нөмері, жарық көрген мерзімі
2009-2010 жылы
Жолдасов С.А. Кинематический анализ механизма Поселье- Липкина Мақала Вестник КазАТК им. М. Тынышбаева. Алматы, 2009, №3 (34), Часть III, с. 79-85
Жолдасов С.А. Применение метода конечных элементов к анализу динамики упругих плоских механизмов Мақала Вестник КазАТК им. М. Тынышбаева. Алматы, 2009, №4 (35), Часть IV, с. 69-74
Бердалиева Т. 12-жылдық мектептегі физика курысын оқыту мәселері Мақала Шығармашылық іс-әректті дамыту арқылы бәсекеге қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыру мәселері ХҒТКМ, т.І, 248-253б,
Бердалиева Т. Орта мектептердегі физика пәнінің оқытылу сапасы және эксприменттік жабықталуы бөлімі бойынша лабораториялық жұмыстарының жинағы. Мақала ХҚТУ-АИУ-МББД КББ ОӘО 2009 ХҒТКМ, т.І,248-253б.
Бердалиева Т. Механика пәнінен бақылау жұмыстары Мақала АИУ Сырттай оқу факулътеті ОӘК № хаттамасы 20.10.2009ж
Бердалиева Т. Ғарыштық бағытқа кәсіби бағдар беру мәселері Мақала Шығармашылық іс-әректті дамыту арқылы бәсекеге қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыру мәселері ХҒТКМ, т.І, 209-212б,
Бердалиева Т. Атомдық және ядролық физикадан есептер жинағы Мақала Шығармашылық іс-әректті дамыту арқылы бәсекеге қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыру мәселері ХҒТКМ, т.І, 244-247б,
Бердалиева Т. Күн жүйесі туралы жаңа деректер.5В011000-Физика мамандығында оқитын студенттерге Физика және астрономия пәні мұғалімдеріне жоғары сынып оқушыларына арналған Мақала АИУ,ОӘК №2 хаттама 28.09.2009ж.
Бердалиева Т. Теориялық физикадан тестер жинағы(5В011000-Физика мамандығының студенттеріне арналған оқу-әдістемелік құрал) Мақала АИУ,Күндізгі бөлім факултеті №9 хаттама,23.04.2009ж
Байжұманов А. Бульдік функцияларда ондық ауыстырулар және олардың қасиеттері Мақала «ХХІ ғасырдағы жоғары кәсіби білімді мамандар даярлаудың мәселелері: кешегісі, бүгіні және болашағы». Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары, 23-25 сәуір, 2009 ж. Шымкент
Байжұманов А. Логикалық формулаларды ауыстырудың тиімді тәсілдері Мақала «ХХІ ғасырдағы жоғары кәсіби білімді мамандар даярлаудың мәселелері: кешегісі, бүгіні және болашағы». Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары, 23-25 сәуір, 2009 ж. Шымкент.
2010- 2011жылы
Жолдасов С. Динамика устойчивости механизмов высоких классов (МВК) с упручими звеньями Мақала Индустриялық-иновациялық даму процеін зерттеу мәселері атты Республикалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары.Жетісай қаласы, 9-10 желтоқсан 2010ж.
Бердалиева Т. Физикалық оқу эксприментін тарихи тұрғыдан зерделеу Мақала Студенттердің ІІ-ші ғылыми конференциясы АИУ баспаханасы
Байжұманов А. Логикалық алгебра Мақала Оқу құралы . Шымкент -2010 ж.
Байжұманов А. Дискреттік математика, ІІ бөлім Мақала Оқу құралы. Шымкент -2010 ж.
Байжұманов А. Дискреттік математика, ІІІ бөлім Мақала Оқу құралы. Шымкент -2010 ж.
Қытайбеков Е. Жоғары дәрежелі теңдеулерді шешудің кейбір әдістері Мақала «Сырдаия» университеті «Индустриялық – инновациялық даму процесін зерттеу» атты Республикалық ғылыми - практикалық конференциясының МАТЕРИЯЛДАРЫ Жетісай қаласы, 9-10 желтоқсан 2010жыл
Ұлықбаев Қ. Демонстрационные и лабораторные приборы для изучения параметров полу проводниковых диодов и транзисторов Мақала Индустриялық-иновациялық даму процеін зерттеу мәселері атты Республикалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары.Жетісай қаласы,9-10 желтоқсан 2010ж.
2011-2012 жылы
Байжұманов А. Логикалық өрнектердің Жегалкин полиномына ауысу формуласы және оның күрделік бағасы Мақала Ізденуші ғылыми журналы, №1 – 2011 ж. «Қазақстанның ғылыми әлемі» халықаралық ғылыми журнал қосымшасы. Шымкент
Байжұманов А. Жегалкин полиномын қысқартудың дербес минимизациялау тәсілі Мақала Ізденуші ғылыми журналы, №1 – 2011 ж. «Қазақстанның ғылыми әлемі» халықаралық ғылыми журнал қосымшасы. Шымкент .
2012-2013 жылы
Жолдасов С. Динамика устойчивости механизмов высоких классов (МВК) с упручими звенъями и силами трепиями в кинематических парах Мақала Ғылыми инновациялық дамутенденциялары және жаңа технологиялары атты Республикалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары.Сырдария университеті.Жетісай қаласы,21-22 сәуір 2012ж.
Бердалиева Т. Организация предпрофилного обучения физике в основной школе Мақала Труды республиканской научно-практической конференции «Формирование конкурентноспособной личности на основе полиязычного образования», посвященной 75-летию Южно- Казахстанского государственного педагогического института. Том II. Шымкент, 2012 г. 118-122 с.
Бердалиева Т. Контроль результатов обучения школьников Мақала Материалы международной научно-практической конференции «Байтанаевские чтения-1: Актуальные проблемы интеграции процесса подготовки педагогических кадров в международное пространство образования». Том I. Шымкент, 2013 г. 296-302 бет.
Бердалиева Т. Физика пәнін оқытуда ғылым жетістіктері туралы материалдарды пайдалану мәселесі. Мақала Білім элімінде-В мире образования-Іп іһе \үогШ ог"ЕВІІСАТЮЫ. І88М 2307- 5287. Научно-педагогический журнал, №3, 2013 ж. 42-44 бет.
Бердалиева Т. Курс лекций по истории физики. Мақала Учебное пособие для студентов педагогических вузов. -Шымкент, Издательство ЮКГПИ, 2013 г.-180 с.
Бердалиева Т. Физика пэнінен студенттердің білімі мен дағдыларын есепке алу жэне тексеру эдістері. Мақала Білім элімінде-В мире образования-Іп іһе \уогШ ог" ЕБИСАТКЖ І38Ы 2307-5287. Научно-педагогический журнал, №6, 2013 ж. 37-38 бет.
Бердалиева Т. Физикалық оқу эксперименті және оның бүгінгі таңдағы проблемалары. Мақала Білім элімінде-В мире образования-Іп іһе \уогШ ог "ЕБИСАТКЖ І38Ы 2307-5287. Научно-педагогический журнал, №6, 2013 ж. 47-48 бет.
Бердалиева Т. Ұстазымның бейнесі көз алдымда Мақала Мырзахан Сарсембаев. Естеліктер. /Құрастырған Ғ.А.Марина/ -Алматы: 2013. -366 бет.
Бердалиева Т. Оқушылардың білімін есепке алу және бағалау мәселесі. Мақала М.С.Сарсембаевтың 100 жылдығына арналған «¥стаз - үлттың тірегі» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары. Шымкент, 2013 г. 118-121 бет.
Бердалиева Т. Современный подход к постановке школьного физического эксперимента. Мақала М.С.Сарсембаевтың 100 жылдығына арналған «Ұстаз - үлттың тірегі» атты республикалык ғылыми-тэжірибелік конференцияның материалдары. Шымкент. 2013 г. 113-117 бет.
Бердалиева Т. Дидактические возможности научных методов познавательной деятельности при обучении физике. Мақала М.С.Сарсембаевтың 100 жылдығына арналған «Үстаз-ұлттың тірегі» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары. Шымкент, 2013 г. 122-124 бет.
Байжұманов А Дискреттік математика және математикалық логика Мақала Оқу құралы. Шымкент – 2012ж
Байжұманов А Логикалық формулаларды тиімді ауыстырудың кейбір критерилері Мақала Еліміз тәелсіздігінің 20 жылдығына және Шымкент университетінің 10 жылдық мерей тойына орай ұйымдастырылған «Әлемдік білім беру кеңістігіне ену жағдайында бәсекене қабілетті маман қалыптастырудың заманауи мәселелері» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары. 26-27 сәір, 2012 ж.
Байжұманов А Кез келген базистегі логикалық формуланы түрлендірудің локал әдістері Мақала «Көптілді білім беру негізінде бәсекеге қабілетті тұлғаны қалыптастыру» атты Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институтының 75 жылдығына арналған Республикалық ғылыми -тәжірибелік конференцияның материалдары. 19-20 қазан, 2012 ж.
Қытайбеков Е. Методика изучения темы “Ряды Фурье” с ис­пользованием компьютерной системы Mathe­matica Мақала «Низами» университеті «ЎҚИТУВЧИЛАРНИНГ ЗАМОНАВИЙ АХБОРОТ – КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАР БЎЙИЧА КОМПЕТЕНТЛИГИ: МУАММО ВА ЕЧИМЛАР» 5 –сәуір Ташкент қаласы – 2012ж
Қытайбеков Е. Ғылыми-әдістемелік зерттеулердегі педагогикалық ЖОО-ң студенттерінің оқу қызметін белсендіру мәселесі Мақала «Сырдаия» университеті «Ғылыми - инновациялық даму тенденциялары және жаңа технологиялар» атты Республикалық ғылыми - практикалық конференциясы Жетісай қаласы, 21-22 сәуір 2012жыл
Қытайбеков Е. Есептер жүйесі студенттердің оқу іс-әрекетін белсенділендірудің амалы ретінде (шектер теориясы мысалында) Мақала Т Түркістан каласы Х.А. Яссауи атындағы қазақ – түрік университетінің «Хабаршы» ғылыми журналы
Қытайбеков Е. Система задач как средство активизаций учебной деятельности студентов Мақала Өзбекстан Республикасы халық білімдендіру министірлігі Өзбекстан Педагогикалық ғылыми зерттеу институты Қарақалпақстан филиалы «Муғаллим хәм үзликсиз билимлендириу» ғылыми методикалық журналының 2012 жыл №3 санында жариаланды.
Ұлықбаев Қ. Күн фотоэлементтері оқу жүйесінде Мақала Ғылыми инновациялық дамутенденциялары және жаңа технологиялары атты Республикалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары.Сырдария университеті.Жетісай қаласы,21-22 сәуір 2012ж.
Ұлықбаев Қ. Жарық энергиясын электр энергиясына түрлендіру әдісі Мақала Ғылыми инновациялық дамутенденциялары және жаңа технологиялары атты Республикалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары.Сырдария университеті.Жетісай қаласы,21-22 сәуір 2012ж.
2013-2014 жылы
Бердалиева Т. Применение интерактивных технологий на уроках физики Мақала «Бәсекеге қабілетті коғам тірегі -үстаз: «Мәңгілік ел» - үрпактың мәнгілік болашағы» атты республикалык ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. I-бөлім. -Шымкент, 2014. 421-426 беттер.
Шыныбаев М. Обрителъные движения пробного теле в случае малого наклона орбиты к основой плоскости Мақала №4, Вестник, Национальной академии наук Республики Казахстан, Алматы-2014, июль,4-7стр.
Шыныбаев М. О построении промежуточной орбиты исз в цилиндрической системе координат Мақала №4, Вестник, Национальной академии наук Республики Казахстан, Алматы-2014, июль, 16-19стр.
Шыныбаев М. Обрителъные движения пробного теле в централъном поле тяготения хилла Мақала №4, Вестник, Национальной академии наук Республики Казахстан, Алматы-2014, июль, 11-15стр.
Бердалиева Т. Орта мектептегі физикалық оқу экспериментінің негізгі түрлері. Мақала
Бердалиева Т. Физика пәнінен дарынды балалармен жұмыс Мақала
Байжұманов А. Күрделі конъюнкцияларды ықшамдаудың кейбір критерилері Мақала «Білім мен тәрбиені және кәсіби маман дайындауды сапалы дамытудың өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми- ғылыми-тәжірибелік конференцияның еңбектер жинағы, Ақсукент-2013, 19-қараша
Байжұманов А. Бульдік функцияларды ондық ауыстырулар арқылы амалдар орындау критерилері Мақала «ХХІ ғасырдағы жоғары кәсібибілімді мамандар даярлаудыңмәселелері: кешегісі, бүгініжәне болашағы». Халықаралықғылыми-практикалық конференцияның материалдары, 23-25 сәуір, 2013 ж. Шымкент.
Байжұманов А. Импликация және эквиваленттік формулаларды Жегалкин полиномына ауыстыру Мақала М.Сәрсенбаевтың 100 жылдығына арналған Республикалық ғылыми практикалық конференция материалдары. ОҚМПИ. Шымкент. 18-19 қазан. 2013 ж.
Байжұманов А. Математикалық логика негіздері Мақала Оқу құралы. ОҚМПИ Шымент-2014 ж.
Ұлықбаев Қ. The new class of laboratory sets of the electricity with making use of the sun elements Новый класс лабораторных наборов электроэнергии с использованием самых солнечных в с элементов Мақала Modern Challenges and Decisions of Globaization, International Conference. Luly 15, 2013, New York, USA. Part 2. Session: Kazakhstan. –N.Y.:ICET, 2013 –P.60-63 Современные вызовы и решения Globaization, международной конференции. Luly 15, 2013, Нью-Йорк, США. Часть 2. Сессия: Казахстан. -N.Y.: ICET, 2013-стр.60-63
Ұлықбаев Қ. Обрителъные движения пробного теле в случае малого наклона орбиты к основой плоскости Мақала №4, Вестник, Национальной академии наук Республики Казахстан, Алматы-2014, июль,4-7стр.
Ұлықбаев Қ. О построении промежуточной орбиты исз в цилиндрической системе координат Мақала №4, Вестник, Национальной академии наук Республики Казахстан, Алматы-2014, июль, 16-19стр.
Қытайбеков Е. Обрителъные движения пробного теле в централъном поле тяготения хилла Мақала №4, Вестник, Национальной академии наук Республики Казахстан, Алматы-2014, июль, 11-15стр.

Кафедра меңгерушісі т.ғ.к., доцент: Жолдасов С.А.
2332738646015301.html
2332777519133976.html
    PR.RU™