Адмін. право України як галузь права, йо­го предмет.

Приступаючи до вивчення адмін.го права, насамперед, необхідно визначитися з походженням та значенням термінів "адміністрація", "адмін.". Походять вони від латинського слова, що в перекладі, дослівно, означає "управ-ня", "діяльність по керівництву будь-чим". Звідси, адмін. право - це самостійна галузь права, яка регулює однорідні сусп. відносини, переважно, у сфері держ. управ-ня. Під державним управ-ням розуміють організуючу діяльність органів викон. влади, яка полягає в забезпеченні виконання законів та інших НПА усіма суб'єктами держ.. Адмін. право інколи називають "правом управ-ня", або "управлінським правом". Адмін. право - це управлінське право, яке відрізняється від інших галузей права специфікою предмета регулюв., юрид. своєрідністю (особливим методом регулюв.) та структурними особливостями (системою розташування нормативного матеріалу).

Адмін. право створює певний правовий режим для здійснення управлінських функцій, що є найважливішою умовою впорядкованості сфери держ. управ-ня. Закріплення в юрид. нормах правил поведінки (яким чином слід діяти в конкретній ситуації, від чого слід утриматися, що робити категорично заборонено тощо) надає управлінським відносинам юрид. хар-р, перетворює неправові відносини на формально-обумовлені.

Адмін. право як галузь права - це галузь права (сукупність правових норм), що регулює з метою реалізації завдань і функцій держ. сусп. відносини управлінського хар-р, які складаються у сфері викон. влади, внутрішньо-організаційній діяльності інших держ. органів, а також у процесі здійснення громадськими організаціями, їх органами зовнішніх юридично-владних повноважень. Інакше кажучи, адмін. право - це управлінське право, яке відрізняється від інших галузей права специфікою предмета, методу регулюв. та структурними особливостями.

Ні в якому разі не можна ототожнювати поняття "адмін. право" з поняттям "адмін. законодавство", під яким необхідно розуміти систему правових актів, у яких ці норми знаходять свій вираз.

Предмет адмін.го права становить широкий комплекс суспільних відносин, що виникають у зв'язку з реалізацією функцій держ. викон. влади, змістом якої є управ-ня суспільством.

Адмін.му праву притаманні певні межі правового регулюв. - це сфера діяльності виконавчих та розпорядчих органів і сусп. відносини управлінського хар-р, що складаються у цій сфері. Вони виникають, розвиваються та припиняються між: вищими і нижчими ОВВ (між Кабінетом Міністрів України і обласною державною адміністрацією); ОВВ і підпорядкованими їм підприємствами, установами, організаціями (між Міністерством освіти і науки України і ректором вищого навчального закладу); ОВВ, які не пов'язані безпосередньо підпорядкованістю (між Міністерством охорони здоров'я України і Міністерством освіти і науки України); органами управ-ня й органами громадських організацій (між обласною державною адміністрацією і президією обласної ради профспілок); ОВВ і гр-нами (між районним відділом внутрішніх справ і гр-нином, який притягається до адмін.ї відповідальності за адмін. проступок).Особливістю предмета адмін.го права виступає те, що ним є не саме держ. управ-ня, а сусп. відносини, які у зв'язку з управ-ням виникають. Саме це дає змогу віднести до предмета адмін.го права й недержавні види управлінського впливу (наприклад, у сфері комерційної, підприємницької діяльності). Основне завдання адмін.го права - це правове регулюв. організаційних, управлінських відносин у суспільстві (адмін. діяльність) та правоохоронна діяльність держ..


2333469499133922.html
2333497166365629.html
    PR.RU™